หน้าหลัก > เงื่อนไขการใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้เว็บไซต์
บทนำ
เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดยแบรนด์เครื่องสำอางค์ชื่อ นามุ ไลฟ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าวิธีที่ดีที่สุด ในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) คือการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ทำ ความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน นโยบายนี้(รวมไปถึงข้อตกลงการใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆในที่นี้)ได้กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคล ที่เราจัดเก็บจากท่านหรือที่ท่านให้กับเรา โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของท่านในบางครั้งเราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วน บุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไรและเราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นใน กรณีใด เราอาจแจ้งให้ท่านได้ทราบ ผ่านทางหน้าหลักของเว็บไซต์หากมีกรณีนั้นๆ เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล อยู่เป็นประจำเพื่อรับ ทราบถึงส่วนที่ มีการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่า เว็บไซต์นี้มีการใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่นๆมายังเว็บไซต์นี้ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือต่อเนื้อหาในส่วนของ เว็บไซต์อื่นนั้นๆ และการดำเนินการต่อข้อมูล ของเว็บไซต์เหล่านั้นมิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้
สินค้าของนามุ ไลฟ์ (Namulife)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ www.namulife.com
ทั่วไป (General info)
ข้อตกลงทั้งหมด
ถึงแม้ว่า เราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทางบริษัทก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วน ประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอทันกาลทันเวลาหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น(รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่มีบุคคลที่สามหรือรวมไปถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมี การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูล และองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนใด ที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนพึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณใช้ข้อ มูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลย เว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของเรากรุณาแจ้งให้เราทราบ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่าการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราใน แต่ละครั้งถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้วและถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระ บุไว้ก็ตามทีแต่ให้ยึดเอาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณในแต่ละครั้งจะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุด ของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่คุณมี
ความขัดแย้ง
ความขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย หรือข้อประกาศ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้คุณถือปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการที่ ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้
การสละสิทธิ์
ทั้งคุณ หรือ บริษัท ไม่สามารถมอบหมาย,ถ่ายโอน,หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของคุณส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจาก ฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์
การถือครองสิทธิ์
บริษัทมีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไข การให้บริการนโยบายและประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที
การเป็นโมฆะ
การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และประกาศใดๆก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือ มีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ ประการใดก็ตามทีจะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศแยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายหรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือกลายเป็นการไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมายหรือการไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับ ไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆเท่าที่สามารถจะใช้ได้ และ โดยให้ ส่วนที่เหลือ ของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองคุณจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เองคุณจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำ นาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้องข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเราหรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันรวม ไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน
ความเห็นหรือคำถาม
ถ้าคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยที่เกิดจากเว็บไซต์ หรือใดๆ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข นโยบาย และประกาศติดต่อเราที่ info@namulife.com